WM Plovdiv: Bilder 2. Wettkampftag vom Mo, 10.09.2018 | www.swissrowing.ch

WM Plovdiv: Bilder 2. Wettkampftag vom Mo, 10.09.2018

Artikel - WM Plovdiv: Bilder 2. Wettkampftag vom Mo, 10.09.2018

Bilder: Detlev Seyb, SWISS ROWING

WM Plovdiv: Bilder 2. Wettkampftag vom Mo, 10.09.2018

Medienkategorien